Politika kvality

1. Účel politiky kvality

Vrcholový manažment organizácie považuje riadenie a zabezpečenie kvality v organizácii za prioritný cieľ pri stále narastajúcich požiadavkách zákazníkov a pri čoraz prísnejších technických a právnych požiadavkách a predpisoch.

2. Rozsah a predmet politiky kvality

Predmetom politiky kvality sú činnosti a procesy v oblasti výroby a predaja strojárskych výrobkov, CNC kovospracovania, kovotvárnenia a montáže finálnych zostáv.

Prioritným a základným cieľom vyhlásenej politiky kvality je:

  • ponuka kvalitných produktov cez systémové procesy, ktoré sú jednotne koordinované a spĺňajú všetky požiadavky vrcholového manažmentu, zákazníka a legislatívy
  • dlhodobý úspech spoločnosti prostredníctvom spokojného zákazníka, partnerov, štátnych orgánov a inštitúcií
  • spokojnosť zainteresovaných strán spoločnosti

3. Podklady systému manažérstva kvality

Základným podkladom QMS spoločnosti je splnenie požiadaviek, prvkov štandardu ISO 9001:2015 a to cez:

  • jasne definované kompetencie / zodpovednosti, právomoci/ organizačných zložiek, jednotiek a zamestnancov spoločnosti
  • vnútroorganizačnú dokumentáciu a jej záznamy /príručka kvality, smernice, pracovné postupy a ostatnú internú dokumentáciu
  • zvyšovanie povedomia a realizácie v oblasti samokontroly
  • zvýšenie úrovne internej a externej komunikácie
  • diferencované odmeňovanie podľa dosiahnutých výsledkov k požadovanej kvalite, čase a nákladoch
  • sústavné vzdelávanie a zvyšovanie povedomia zamestnancov v oblasti QMS a získavania požadovaných zručností a profesionality s cieľom podávať bezchybný pracovný výkon pri uspokojovaní interných a externých zákazníkov

4. Vyhlásenie politiky kvality

Táto časť politiky kvality definuje základné jadro strategických cieľov, na ktoré nadväzujú ciele spoločnosti a ich organizačných zložiek. Strategický záväzok vrcholového manažmentu:
Tvorba a implementácia , monitoring a trvalé zlepšovanie QMS v spoločnosti.
Kvalitné vyhotovenie a poskytovanie produktov zodpovedajúcich špecifickým požiadavkám zákazníka, vrcholového manažmentu ako aj technickým a právnym predpisom v požadovanom čase a nákladoch.
Pravidelné vytvorenie potrebných zdrojov v oblasti ľudského potenciálu /kompetentnosť, povedomie a príprava zamestnancov/, infraštruktúry /budovy, pracovný priestor a súvisiace vybavenie, pracovné zariadenie a podporné služby/ a pracovné prostredie.

Vytvorenie rámcu strategických cieľov – obrat spoločnosti, dodanie načas, úroveň spokojnosti zákazníkov, úroveň stavu externých poskytovateľov, stavy zásob, produktivita a efektivita, eliminácia a monitoring nezhôd /nekvalita, chyby, nedostatky, duplicita, nepodarky, reklamácie, sťažnosti zákazníkov a pod./ v oblasti systémových a technických procesoch realizácie a poskytovania produktu.
Sústavné napredovanie spoločnosti pri uspokojovaní potrieb zákazníka a upevnenia si postavenia na danom trhu podnikania a to cez ekonomické ukazovatele / obraty, produktivita, rentabilita, náklady a pod./ a nové trendy v oblasti technológie, QMS, pravidelným hodnotením rizík spoločnosti.

Toto sú základné záväzky a strategické ciele vrcholového manažmentu, užšie sú špecifikované cez ciele kvality na ročné obdobie, ktoré sú prijaté na zasadnutiach Preskúmania manažmentom a sú zverejnené. Ich plnenie je záväzné pre všetkých zamestnancov, organizačné zložky a jednotky v danej spoločnosti.

5. Záverečné ustanovenia

Táto politika kvality je implementovaná cez QMS v zmysle ISO 9001:2015, ktorý je a bude nepretržite monitorovaný a jeho efektívnosť bude posudzovaná na pravidelných zasadnutiach Preskúmania manažmentom.

V Dolnom Kubíne dňa 18.04.2023

JoomShaper

Pri poskytovaní informácií nám pomáhajú cookies. Používáním tohto webu s tým vyjadrujete súhlas