Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov

Či už osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami, naša firma rešpektuje súkromie všetkých osôb, s ktorými je alebo bola v kontakte. Je preto dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto vás žiadame, aby ste si prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú informácie o spracovaní vašich osobných údajov.

Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi v závislosti od toho, či ste zákazník, klient, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s našou firmou rozhodnete komunikovať.

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov:

 • Ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu v spoločnostiach
 • Ak ste potenciálnym zákazníkom v súčasnosti
 • Ak ste zákazníkom spoločností
 • Ak ste návštevníkom našich sociálnych médií
 • Ak ste dodávateľom alebo ste s nami v akomkoľvek inom vzťahu

Subjekt zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov:
METAL STEEL INDUSTRY, spol. s.r.o. so sídlom Vyšný Kubín 2, 026 01 Dolný Kubín

Účelmi spracovania osobných údajov sú:

 • Uzatváranie kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka tovaru alebo služieb dodávaných našou spoločnosťou. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým rokovanie o podmienkach zmluvy a poskytovanie informácií pre vaše rozhodovanie. Taktiež vystavovanie daňových dokladov, spracovanie objednávok, evidenciu požiadaviek a reklamácií, ako aj správu agendy súvisiacej s uzatváraním a plnením zmlúv.
 • Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovnej evidencie.
 • Ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci marketingu.
 • Vybavovanie reklamácií a sťažností.
 • Obhajoba našich právnych nárokov, súdne spory či mimosúdne vymáhanie pohľadávok.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov sú:

 • Plnenie zmluvy alebo opatrenia pred uzatvorením zmluvy. To v prípade, že využívate naše produkty a služby, alebo s vami komunikujeme a rokujeme o ich využívaní. Spracúvame iba vaše kontaktné údaje, nevyhnutné pre uzatvorenie a naplnenie zmluvy.
 • Oprávnený záujem, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ. Pričom naším oprávneným záujmom je informovať vás o novinkách, ktoré sa týkajú našej zmluvnej spolupráce a produktov či služieb, ktoré Vám môžeme poskytnúť na základe nášho predošlého vzťahu.
 • Plnenie zákonných povinností. A to v prípadoch, kedy nám spracúvanie vašich osobných údajov prikazujú niektoré z platných zákonov.
 • Váš súhlas ako dotknutej osoby. Ak nám udelíte svoj súhlas, aby sme mohli vaše údaje spracúvať na marketingové účely. Predovšetkým informovanie o ponuke našich produktov a služieb. Vami poskytnutý súhlas je dobrovoľný a nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli tieto informácie zasielať. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Kategórie príjemncov, ktoré môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje, sú:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti.
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori.
 • Znalci a súdni znalci.
 • Advokátske a právne kancelárie.
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní.
 • Inkasné spoločnosti a exekútori.
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia.

Doba uschovávania osobných údajov:

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu, zakúpenému produktu alebo službe, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

Práva dotknutých osôb a ochrana osobných údajov:

 • Máte plné právo dožadovať sa prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané. Taktiež to, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov a aká je doba spracúvania.
 • Ak sú vaše osobné údaje zapísané nesprávne alebo sa zmenili, máte právo na ich opravu. Stačí nás kontaktovať a my ich opravíme.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracované na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo spracované nezákonne.
 • Máte právo na obmedzenie spracovania iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.
 • Pokiaľ si želáte preniesť osobné údaje k inému prevádzkovateľovi, máte právo na prenosnosť údajov.
 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
JoomShaper

Pri poskytovaní informácií nám pomáhajú cookies. Používáním tohto webu s tým vyjadrujete súhlas